Ucommerce Developer Edition
Reservdelar för Volvo och Volvo BM entreprenadmaskiner - BA Trading

Försäljningsvillkor - BA Trading AB

Priser: Alla prisuppgifter som erhålls från oss är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande.

Frakt: Leverans fritt vårt lager. Fraktfritt inom Sverige vid ordervärde över 2500kr. Vid ordervärde understigande 2500 kr samt vid export debiteras frakten till självkostnadspris. Det går även att avhämta varorna hos oss efter överenskommelse.

Betalvillkor: Förskottsbetalning där inget annat avtalats. Vi tar de vanligaste kredit/betalkorten, BG-inbetalning eller insättning till konto. Vid avtalad kredit gäller 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 15,5 %. Vi förbehåller oss rätten till kreditprövning.

Utbytesdetaljer: Stommen skall returneras inom 7 dagar från mottagandet av bytesdetaljen om ej annat avtalats. Stommen skall vid retur vara komplett, ej demonterad, ej utsatt för yttre åverkan samt väl rengjord. Sker ej retur av stommen inom sagda tid är vi nödsakade att debitera Er för densamma. Stommen med dess ingående delar måste vara i renoveringsbart skick, i annat fall kommer defekta delar (exempelvis spruckna topplock, sprucket block, brott på vevaxel mm) att bli föremål för efterdebitering. Efterdebiteringens storlek beror på tillgången på begagnade ersättningsdelar. Returfrakten avseende stommen bekostas av kunden.

Garantivillkor: Alla nya delar omfattas av 1 års garanti mot fabrikationsfel. Vid eventuellt fabrikationsfel på en ny del står BA Trading AB för arbetskostnaden vid bytet av den felaktiga delen enligt överenskommelse. Ersättning för arbetskostnad enligt ovan utgår ej utanför Sverige, om ej annat avtalats.

Begagnade delar omfattas av funktionsgaranti vid leverans, dvs BA Trading AB garanterar att delarna fungerar korrekt vid leverans. I annat fall ersätts delen med likvärdig begagnad del (i mån av tillgång). Finns ej likvärdig begagnad del att uppbringa krediteras fakturerat belopp. Vid fel på begagnad del utgår ej ersättning för kostnaden för bytet.

Renoverade bytesdelar omfattas av garanti i 1 år eller 1000 timmar, det som infaller först gäller. Vid fel på utbytesdetalj som omfattas av garantin står BA Trading AB för arbetskostnaden vid bytet av den felaktiga delen enligt en särskild prislista. Ersättning för arbetskostnad enligt ovan utgår ej utanför Sverige, om ej annat avtalats.
För att garantin ska gälla på bytesdetaljen ska bifogad garantisedel returneras ifylld tillsammans med returstommen.

Gemensamt för alla delar: BA Trading AB ersätter ej andra kostnader än vad som nämnts ovan. Ersättning för förlorade intäkter på grund av stillestånd, förlorad inkomst, hyra ersättningsmaskin mm utgår ej. Garantin gäller ej vid normal förslitning. Garantin gäller endast om detaljen monterats korrekt i enlighet med tillverkarens anvisningar. Ersättning enligt ovan utgår endast om reklamation gjorts korrekt enligt nedan. Inga garantiarbeten får utföras utan BA Trading AB’s tillåtelse.

Reklamation: Vid fel på vara skall skriftlig reklamation omgående tillsändas BA Trading AB på adress:
BA Trading AB, Malmbyvägen 10, 645 47 Strängnäs
alternativt på fax 0152-325 50 eller e-post info@batrading.se.
Utförlig felbeskrivning skall bifogas reklamationen. Inga garantiarbeten får påbörjas utan BA Trading AB’s tillstånd.

Tillgång: Vi reserverar oss för begränsad tillgång samt slutförsäljning av vissa reservdelar.

Retur: Returer accepteras endast efter särskild överenskommelse. Frakt till oss i samband med retur betalas av kund. Undvik att sända returer med bussgods. Är anledningen till returen inte är orsakad av BA Trading AB drar vi av 20 % av returvärdet på kreditfakturan. Avdraget gäller även alla ej lagerförda delar. I dessa fall krediteras inte heller frakten.

Transportskador: Transportskador skall omgående anmälas till transportören och BA Trading AB. Var noga med att kontrollera att allt gods är oskadat vid mottagandet. Ta ej emot gods från speditören som är skadat.

Äganderätt: BA Trading AB förbehåller sig äganderätten till godset till dess fulla betalning erhållits.

Tryckfel: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felaktigheter i kataloger och hemsida.

 

 

Terms of sale - BA Trading AB

Pricing: All of our prices are excluding VAT. We reserve the right to make price adjustments without prior notice.

Shipping: Delivery FOB from our warehouse. Free shipping within Sweden for orders exceeding 2500 SEK . For order values under 2500 SEK and for exports, we charge freight at self-cost. You can also collect goods directly from us, by prior appointment.

Payment Terms: Prepayment unless otherwise agreed. We accept the most common credit cards and bank transfers. For agreed credit, 30 days net applies. On overdue payments, interest of 15.5% applies. We reserve the right to perform a credit check.

Trade-in parts: The trade-in part must be returned within 7 days after receiving the replacement part, unless otherwise agreed. The part shall be returned complete, not disassembled, not exposed to external damage and properly clean. If the part is not returned within said time, we are obliged to charge you for the same. The part and the component parts must be in restorable condition, otherwise the defective parts (eg cracked top lid, cracked block, crankshaft breakage etc.) will be subject to after billing. The after billing amount depends on the availability of used replacement parts. Return shipping for the trade-in part is paid for by the customer.

Guarantee Terms: All new parts are covered by a one year warranty against manufacturing defects. In case of a manufacturing defect in a new part, BA Trading AB will reimburse the cost of labor for replacing the defective part as agreed. Compensation for cost of labor as above does not apply outside of Sweden, unless otherwise agreed.

Used parts are covered by a functional guarantee on delivery, i.e. BA Trading AB guarantees that the parts work properly upon delivery. Otherwise, the part will be exchanged for an equivalent used part (subject to availability). Absent of similar parts BA Trading AB will credited the invoiced amount. Upon failure of a used part BA Trading AB will not reimburse the cost of replacing the part.

Renovated replacement part are covered by for 1 year warranty or 1000 hours, whichever occurs first applies. Upon failure of a replacement part under warranty, BA Trading AB will reimburse the cost of labor for replacing the defective part according to a special price list. Compensation for labor as above does not apply outside Sweden, unless otherwise agreed.
For the warranty to apply, the replacement part must be returned along with the filled out warranty form.

Common to all parts: BA Trading AB does not reimburse any costs other than those mentioned above. No compensation is made for lost revenue due to downtime, lost income, cost for rental machines, shipping cost etc. The warranty does not cover normal wear and tear. The guarantee applies only if the part has been correctly fitted according to the manufacturer's instructions. The compensation above is paid only if a complaint has been properly made as described below. No warranty work must be performed without BA Trading AB's prior permission.

Complaints: For defects, a written complaint should be sent promptly BA Trading AB at the address:
BA Trading AB, Malmbyvägen 10, 645 47 Strängnäs, Sweden 
alternatively fax +46152-325 50 or email info@batrading.se 
Detailed description of the problem must accompany the claim. No warranty work may begin without BA Trading AB's prior permission.

Availability: Subject to limited availability and some some spare parts can be out-of-stock.

Returns: Returns are accepted only by prior agreement. Shipment to us in connection with a return is paid by the customer. If the reason for the return is not due to BA Trading AB, we will deduct 20% of the return value from the credit note. The deduction applies to all non-stock parts. In these cases the shipping cost will also not be credited.

Transport damage: Shipping damage must be reported immediately to the carrier and BA Trading AB. Be sure to check that all goods are free from damaged on delivery. Do not accept goods from the carrier if damaged.

Ownership: BA Trading BA maintains ownership of the goods until full payment is received.

Misprints: We make reservations for misprints and errors in catalogs and website.

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.